Home
  Werken   Portret schilderij
  Schilderen / Creatieve workshops
  Vakantie
  Schilderen en Muziek
  Agenda
  Wandschilderingen
  reizen
  kinderboekjes
  Gitaarles en muzikale begeleiding
  Gastenboek
  Abonneren
  Contact
 
Copyright © 2019 Schilderlesvakantie
Webengineering by Wessel Hoff
Gastenboek

Leuk als je een berichtje over mijn kunstwerken achterlaat. Ik verzoek je vriendelijk hier alleen berichtjes over mijn kunstwerken of reacties op mijn website achter te laten en geen spam.

Klik hier om een bericht te plaatsen

Geplaatst door MarcusBic op 01-12-2016 om 17:28
<a href=https://blackjackballroomcasino.info/lucky-eggsplorer-bonus-slot-blackjack-ballroom-online-casino-application/>Lucky Eggsplorer bonus slot BlackJack Ballroom online casino application</a> - Newbie registration steps at the online casino

Geplaatst door Michaelsa op 14-09-2016 om 14:56
kindhearted resource <a href=http://westsextube.com/>View site</a>

Geplaatst door GilbertNaf op 06-06-2016 om 21:26
<a href=https://mrwhite.biz/>buy cards dumps</a> - dumps forum, best cc shop.

Geplaatst door GabrielSi op 09-05-2016 om 23:38
êà÷åñòâåííûé âåá ñàéò <a href=http://www.dissercat.com/content/organizatsionnye-osnovy-vnedreniya-pozitronnoi-emissionnoi-tomografii-v-praktiku-onkologiche>ëîìàêîâ ñåðãåé þðüåâè÷</a>

Geplaatst door Robertzon op 09-04-2016 om 22:33
 ñàìûé ðàçãàð áîåâûõ äåéñòâèé Âëàäèìèð Ïóòèí ñòàë îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ëèäåðîâ â ñòðàíå.

Íà÷èíàÿ ñ ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà, ïîñëå òîãî êàê, êàê áëàãîäàðÿ äåéñòâèÿì ðîññèéñêèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ, ðåãóëÿðíûå ÷àñòè ñèðèéñêîé àðìèè îäåðæàëè ðÿä âàæíûõ ïîáåä, ðåéòèíã Ïóòèíà ðåçêî âûðîñ è äàæå çàòìåâàåò ïîïóëÿðíîñòü Õàñàíà Íàñðàëû, ëèäåðà ëèâàíñêîãî äâèæåíèÿ «Õåçáîëëà», òðàäèöèîííîãî ñîþçíèêà Äàìàñêà. Íà áàçàðàõ, ñîñåäñòâóþùèõ ñ ìå÷åòüþ Îìåéÿ (Äàìàñê), òîðãîâöû íàïåðåáîé ïðåäëàãàþò çíà÷êè, áðåëêè, êîôåéíûå ÷àøêè è ìàéêè ñ èçîáðàæåíèåì ðîññèéñêîãî ëèäåðà. Õîòÿ ïîñëåäíèé çàïàäíûé òóðèñò äàâíî óæå ïîêèíóë ñèðèéñêóþ ñòîëèöó, ãðóïïû ïàëîìíèêîâ-øèèòîâ ðàñõâàòûâàþò íà óðà ñóâåíèðû, ïîñâÿùåííûå íîâîìó òðèóìâèðàòó Àñàä-Ïóòèí-Íàñðàëa. À â íåêîòîðûõ øêîëàõ Äàìàñêà äàæå ïðåäëàãàþò èçó÷àòü ðóññêèé â êà÷åñòâå âòîðîãî ÿçûêà. Ðîññèéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ, êîòîðûå â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðîãóëèâàþòñÿ ïî óëèöàì ãîðîäà, âñòðå÷àþò âîçãëàñàìè Welcome Rusia!!!
×èòàòü ïîäðîáíî - http://maxfux.livejournal.com/104